Hyresavtal för Idstugan

Undertecknad fastighetsägare (hyrestagare) hyr Idstugan

 

mellan den …………………………………………………………………........2022 kl 12

 

och den ……………………………………………………………………...........2022 kl 12

 

Jag har tagit del av innehållet i dokumenten Regler vid uthyrning av Idstugan och Städinstruktion för Idstugan och förbinder mig att följa dem.

 

Angered den...............................................................2022

 

....................................................................              ....................................................................

Underskrift                                                                    Namnförtydligande

....................................................................            .....................................................................
Adress                                                                            Telefon

 

 

Hyra och depositionsavgift har erlagts, vilket intygas

 

........................................................................
Underskrift av representant för kvartersgårdskommittén

 

 

 

2022