Regler vid uthyrning av Idstugan

1. Idstugan hyrs per dygn. Hyran är 350 kronor per dygn plus en depositionsavgift på 500 kronor. Den som vill ha tillgång till Idstugan kvällen innan, betalar 150 kr i hyra för denna dag.

2. Idstugan kan endast hyras av fastighetsägare (hyrestagare) inom Idtjärnet Västra Samfällighetsförening.

3. Bokning av Idstugan sker hos Samfällighetsföreningens kvartersgårdskommitté som beslutar i alla frågor om uthyrning.

4. Vid ungdomsarrangemang får minderåriga inte dricka alkohol i samband med arrangemanget. En ansvarig vuxen måste delta.

5. Hyrestagaren är ansvarig för stugan under hyrestiden.

6. Hyrestagaren förbinder sig att ersätta eventuella skador som uppstått under hyrestiden med i första hand depositionsavgiften.

7. Om depositionsavgiften inte täcker skadorna, skall överskjutande kostnad betalas mot faktura. Vid större skador, där föreningens försäkring tas i anspråk, är hyrestagaren ersättningsskyldig för föreningens självrisk som är ett halvt prisbasbelopp. Under 2020 är självrisken alltså hälften av 48 300 kronor, d v s 24 150 kronor.

8. Om hyrestagaren upptäcker skada i samband med att Idstugan tas i bruk, skall detta genast anmälas till kvartersgårdskommittén.

9. Hyrestiden är ett dygn från kl 12.00 till kl 12.00 påföljande dag. Tillställningen skall vara avslutad senast kl 24.00 dag 1 och från kl 22.00 får ingen aktivitet utomhus äga rum. Stor hänsyn skall tas till de närboende.

10. Idstugan är rökfri och all rökning är alltså förbjuden i stugan. Rökning får ske utomhus och hyrestagaren ansvarar för att inga fimpar ligger kvar på marken efter hyrestiden.

11. Ingen kommersiell, politisk eller religiös verksamhet får förekomma i samband med uthyrning av Idstugan.

12. Idstugan hyrs inte ut på julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton och midsommarafton.

13. Hyrestagaren ansvarar för städning av Idstugan efter uthyrningen. Städningen görs efter separat instruktion och skall vara klar senast kl 12.00 dagen efter uthyrningen då nycklar återlämnas.

14. Innan hyrestagarens ansvar för Idstugan upphör, skall lokalerna besiktigas. Då deltar hyrestagaren och en representant för kvartersgårdskommittén.

15. Depositionsavgiften återlämnas när besiktningen visar att reglerna och städinstruktion följts. Om kompletterande städning måste göras, ska kostnaden täckas i första hand av depositionsavgiften.

16. En hyrestagare som på ett allvarligt sätt bryter mot dessa regler och andra instruktioner kan stängas av från framtida uthyrning.

 

Juni 2022