Avtal och regler

Hyresavtal för Idstugan
inklusive regler för uthyrningen
 1. Idstugan hyrs per dygn. Hyran är 350 kr per dygn plus en depositionsavgift på 500 kr. Den som vill ha tillgång till Idstugan kvällen innan, betalar 150 kr i hyra för detta (gäller inte vid hyra ytterligare heldag.)
 2. Hyrestiden är ett dygn från kl 12.00 till kl 12.00 påföljande dag. Tillställningen skall vara avslutad senast kl 24.00 och från kl 22.00 får ingen aktivitet utomhus äga rum.
 3. Idstugan kan endast hyras av fastighetsägare boende inom Idtjärnet Västra Samfällighetsförening. Hen måste närvara vid hyrestillfället (hämtning och lämning av nyckel). Giltig ID-handling ska uppvisas av fastighetsägaren.
 4. Bokning av Idstugan sker hos Samfällighetsföreningens kvartersgårdskommitté som beslutar i alla frågor om uthyrning.
 5. Vid ungdomsarrangemang får minderåriga inte dricka alkohol i samband med arrangemanget. En ansvarig vuxen måste delta.
 6. Hyrestagaren är ansvarig för att regler och avtal för Idstugan följs under hela hyrestiden. Det är inte tillåtet att hyra ut till tredje person.
 7. Hyrestagaren förbinder sig att ersätta eventuella skador som uppstått under hyrestiden med i första hand depositionsavgiften. Om hyrestagaren upptäcker skada i samband med att Idstugan tas i bruk, ska detta genast anmälas till kvartersgårdskommittén.
 8. Om depositionsavgiften inte täcker skadorna, skall överskjutande kostnad betalas mot faktura. Vid större skador, där föreningens försäkring tas i anspråk, är hyrestagaren ersättningsskyldig för föreningens självrisk.
 9. Idstugan är rökfri och all rökning är alltså förbjuden i stugan. Rökning får ske utomhus och hyrestagaren ansvarar för att inga fimpar ligger kvar på marken efter hyrestiden.
 10. Ingen kommersiell, politisk eller religiös verksamhet får förekomma i samband med uthyrning av Idstugan.
 11. Nödutgångar i lokalen får inte blockeras. Max 40 personer får vistas i lokalen (barn inräknat).
 12. Hyrestagaren ansvarar för städning av Idstugan efter uthyrningen. Städningen görs efter separat instruktion (finns uppsatt i lokalen) och skall vara klar senast kl 12.00 dagen efter uthyrningen då nycklar återlämnas.
 13. Innan hyrestagarens ansvar för Idstugan upphör, skall lokalerna besiktigas. Då deltar hyrestagaren och en representant för kvartersgårdskommittén.
 14. Depositionsavgiften återlämnas när besiktningen visar att reglerna och städinstruktion följts. Om kompletterande städning måste göras, ska kostnaden täckas i första hand av depositionsavgiften.
 15. Konfetti får inte användas i Idstugan eller på tomten.
 16. En hyrestagare som på ett allvarligt sätt bryter mot dessa regler och andra instruktioner kan stängas av från framtida uthyrning.

 

November 2022