Garagen

Varje fastighet disponerar ett garage. Samfällighetsföreningen äger garagen och kostnaden för garaget ingår i samfällighetsavgiften.

Garagen är avsedda för bilar och inte som allmänna förråd. Eftersom många boende har mer än en bil i sitt hushåll, är det viktigt att garagen verkligen används till bilparkering. I annat fall blir det överfullt på utomhusparkeringarna.

I förrådet längst in, får man förvara tillhörigheter. Föreningens försäkring täcker dock inte det som lagras där.

Inga brandfarlig ämnen

Det är absolut förbjudet att förvara brandfarliga ämnen i garagen.  Svetsning eller "bilmek" är inte heller tillåtet. Samfällighetsföreningen äger och försäkrar byggnaderna. Reglerna har bland annat med försäkringsvillkoren att göra.

Fjärrkontroller

Till den motordriva porten finns två fjärrkontroller till varje fastighet. Husägaren har själv ansvar för kontrollerna och vid behov av service tas kontakt med Västsvenska Port & El.  Den kostnad som uppstår vid service av fjärrkontroller får man själv stå för.

Om själva porten och dess motor behöver service, tar man kontakt med Ragnar Granbom på tel 0705-308158.

Inte koppla in

Elen i garagen är enbart dimensionerad för belysning och drift av portens motor. Det är inte tillåtet att koppla in andra elektriska apparater i det uttag som finns i taket. Om detta ändå sker, utlöses säkringen, vilket får till följd att portarna inte går att öppna.

Förminska förrådet

Förrådet får "förminskas" om det krävs för att en bil ska få plats. Arbetet måste utföras fackmannamässigt.

Besiktning

Föreningen äger garagen och försäkrar byggnaderna. Därför besiktigar föreningen regelbundet alla garage för att kontrollera att reglerna följs.  Det är brandmyndigheten och försäkringsbolaget som kräver besiktning, så att samfälligheten kan säkerställa att försäkringsvillkoren följs. Om villkoren inte följs, kan ersättningen vid skada komma att utebli. Detta drabbar i så fall alla medlemmar i föreningen.

Den fastighetsägare som inte följer reglerna, får påpekande om detta.