Föreningen

Samfällighetsföreningen förvaltar områdets gångvägar, gårdar, grönområden, garage, soprum, central-TV-anläggningen, kvartersgården Idstugan, belysning samt vatten- och avloppsledningar som inte ligger på enskilda fastigheter. Föreningen tar också fram underlaget för debitering av vattenavgifter för de enskilda fastigheterna.

Avgift

För att klara förvaltningen tar föreningen ut en månadsavgift av varje fastighet. Den - liksom medlemskapet i föreningen - är obligatoriskt för varje fastighetsägare.

Stämman

Avgiften fastställs av föreningens stämma som sammanträder i maj varje år. Där har alla medlemmar rätt att delta och varje fastighet har en röst. Stämman tar också ställning till styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning. Detsamma gäller revisorernas berättelse.

Stämman väljer också styrelse för det kommande verksamhetsåret. Förslag till beslut - motioner - skall lämnas in senast under februari månad det år stämman äger rum.

Här finns protokollet från stämman den 23 maj 2023.

Stadgarna

Allt detta regleras i föreningens stadgar. Klicka här för att se stadgarna.

Intäkter och kostnader

Föreningens intäkter består till absolut största delen av månadsavgiften (som är densamma varje månad), p-avgifter och vattenavgiften (som bygger på varje fastighets förbrukning). Vattenavgiften går direkt till Göteborgs Stad och syns i bokslutet både som en kostnad och intäkt för samfälligheten. Diagrammet visar hur kostnaderna - inklusive vattenavgiften - fördelade sig 2021.

Före 2007

Fram till 2007 var Idtjärnet Västra en bostadsrättsförening. Det året köpte medlemmarna loss sina hus och tomter styckades av till nya fastigheter.

Bostadsrättsföreningen upplöstes och ombildades till samfällighetsföreningen för att ta hand om alla gemensamma anläggningar i området som inte kunde tillföras de nybildade fastigheterna.

Styrelsen

Samfällighetens styrelse består av:

Peter Eldh, ordförande

Alejandra Bark, vice ordförande

Doris Pettersson, sekreterare

Stefan Reizer, kassör

Ragnar Granbom, ordinarie ledamot

--

Lennart Rosqvist, suppleant

Jens Åberg, suppleant

 

Revisor

Anna-Lena Bergh

 

Valberedning

Wolfgang Kux

 

Gårdsombud

Varje gård har ett gårdsombud som utses av dem som bor runt en gård. Uppdraget är att vara en länk mellan de boende och styrelsen.

Gårdsombuden träffar delar av styrelsen några gånger per år och har i uppdrag att informera både till och från styrelsen.

Gårdsombuden ska också vara inspiratörer och pådrivande för att få de årliga städdagarna att fungera.

Läs mer om gårdsombudens uppdrag här.