Select your language at the top of the page

Denna information riktar sig till dej som är nyinflyttad på Idtjärnet. Du behöver veta hur allt fungerar i ditt nya område. Här på vår hemsida finns mer detaljerad information.

Välkommen!


Idtjärnet består av 159 villor och radhus och en kvartersgård.
Här bor ungefär 400 personer i olika åldrar med ursprung i många länder.

Vi uppskattar den fina naturen. Vi har ren luft och nära till bad och skogspromenader.

Alla hus och tomter är privatägda. Gårdar, gångvägar, p-platser, garagen och planteringar ägs av Samfällighetsföreningen Idtjärnet Västra som alla husägare är medlemmar i.

Samfälligheten ansvarar för sophämtning och upphandlar snöröjning.

Förvaltningen av området kostar pengar. Därför tar samfälligheten ut en avgift av alla fastigheter. Avgiften och medlemskap i samfälligheten är obligatoriskt.

För att allt ska fungera behöver alla boende samarbeta. Vi har två gemensamma städdagar per år. Alla gårdar städas och rabatter ses över. Det skapar gemenskap och håller kostnaderna nere. Och ju finare vårt område är, desto mer attraktivt blir det, vilket i sin tur höjer huspriserna...

Alla gårdar har gårdsombud som utses av de boende. Gårdsombuden tar ett extra stort ansvar för området, organiserar städdagarna och håller kontakt med samfällighetens styrelse.


Parkering

I jämförelse med liknande områden är parkeringsmöjligheterna goda på Idtjärn. Det finns 85 p-platser utomhus för personbilar och ytterligare 11 platser reserverade för lätta lastbilar. Alla platser är avgiftsbelagda.

På senare år har ett antal nya platser skapats, men det finns inte längre någon sådan möjlighet. Vi begränsas av detaljplanen och tillgång på mark.

Läs mer här: https://www.idtjarnet.se/parkering/


Laddning av bilar

I området finns två platser för laddning av elbilar: en på Idtjärnsgatan och en på Lilla Idtjärnsgatan.

Det är inte tillåtet att ladda elbilar i garagen. Elnätet tål inte en sådan belastning. Eluttagen är enbart avsedda för garageportarna.

Läs mer här: https://www.idtjarnet.se/laddning-av-bilar/


Garagen

Alla hus har tillgång till en garageplats. Det finns tydliga regler för hur garagen får användas. Läs reglerna noga. De finns på hemsidan.

Lär mer här: https://www.idtjarnet.se/garagen/


Föreningen

Samfällighetsföreningen leds av en styrelse som väljs vid föreningsstämman i maj varje år. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Läs mer här: https://www.idtjarnet.se/foreningen/


Vattnet

Varje fastighet betalar för det vatten som används. Debiteringen sker kvartalsvis på fakturan med samfällighetsavgiften. Alla hus har en vattenmätare.

Avläsningen sker med en dator som kopplar upp sig på distans.

Läs mer här: https://www.idtjarnet.se/vattnet/


Sopor och avfall

Idtjärn finns åtta soprum. Sex av dem är avsedda för restavfall och kompost. Två är miljörum där även förpackningar av papper, glas, plast och metall kan lämnas.

Det är viktigt att alla förstår hur avfallshanteringen fungerar. Så mycket som möjligt ska återvinnas och ordningen ska vara god i soprummen. Avgiften för sophämtning ingår i samfällighetsavgiften och ju mindre restavfall som läggs i behållarna desto lägre blir kostnaden. Läs mer om detta på hemsidan.

Längst upp på Idtjärnsgatan finns en återvinningsstation för förpackningar. Den sköts av förpackningsindustrin.

Läs mer här: https://www.idtjarnet.se/sopor-och-avfall/ 


Fibernätet

Nätet ägs och administreras av ett dotterbolag till Telia.

Läs mer här: https://www.idtjarnet.se/fibernatet/


Idstugan

Kvartersgården Idstugan, som ligger på Idtjärnsgatan 34, går att hyra för privata aktiviteter och fester.

Läs mer här: https://www.idtjarnet.se/idstugan/


Kontakt med styrelsen

Du kontaktar styrelsen genom formuläret på den här sidan https://www.idtjarnet.se/kontakt/