Garagen på Idtjärn - information och regler

1. Varje fastighet disponerar ett garage. Garagen ägs av Idtjärnet Västra Samfällighetsförening. Kostnaden för garaget ingår i samfällighetsavgiften.

2. Garaget får bara användas till fordon. Det är inte tillåtet att använda garageplatsen som förråd eller för verksamhet av något slag.

3. Längst in i garaget finns ett låsbart utrymme som kan användas som förråd. Vi behov får förrådets galler flyttas inåt för att få plats med ett långt fordon. Ändringen ska utföras fackmannamässigt.

4. Det är absolut förbjudet att förvara brännbara vätskor eller brandfarliga varor i garage eller förråd.

5. Samfällighetsföreningen försäkrar garagen. Fordon och tillhörigheter i garage och förråd ska vara försäkrade av respektive fastighetsägare.

6. Om någon bryter mot reglerna och orsakar skador – medvetet eller av oaktsamhet – kan denne bli ersättningsskyldig.

7. Till den eldrivna porten finns två fjärrkontroller. Respektive fastighetsägare svarar själv för batteribyte och annat underhåll av kontrollerna. Om en kontroll försvinner, ska fastighetsägaren ersätta den på egen bekostnad.

8. Portens motor får sin el från ett uttag i taket. Det är inte tillåtet att ansluta motorvärmare eller apparater till detta uttag. Om så sker, utlöses en säkring som gör hela garagelängan strömlös. Portarna kan därefter inte öppnas eller stängas med motorn.

9. Samfällighetsföreningen besiktigar garagen regelbundet. Om ett garage används i strid mot dessa regler får fastighetsägaren ett påpekande. Om rättelse inte sker, kan samfälligheten vidta åtgärder på fastighetsägarens bekostnad.

10. Samfällighetsföreningen uppmanar alla fastighetsägare att använda garagen till sina bilar så att garageplatserna inte står tomma. Trycket på utomhusparkeringarna är hårt och det finns inga möjligheter att skapa nya p-platser.

 

Styrelsen

Idtjärnet Västra

Samfällighetsförening

Augusti 2021